Nou comunicat sobre l’estat de situació i evolució de la negociació del conveni col·lectiu català d’atenció a la gent gran

Notícies

BlogNotíciesNou comunicat sobre l’es...

Nou comunicat sobre l’estat de situació i evolució de la negociació del conveni col·lectiu català d’atenció a la gent gran

Com a continuació del comunicats conjunts emesos el passats dies 11 i 17 de febrer sobre l’acord per constituir el primer conveni català d’atenció a la Gent Gran –  vegeu a sota els comunicats anteriors –  les organitzacions sotasignants volem posar de manifest les següents consideracions:
 • A Catalunya, el sector de l’atenció residencial i d’atenció diürna a la gent gran i en situació de dependència és molt plural i divers, amb realitats empresarials i d’iniciativa social, dimensions i projectes assistencials diferents. D’aquesta pluralitat han sorgit fins ara les diferents organitzacions representatives, i són indubtablement la imatge fidedigna d’un sector amb una llarga trajectòria donant resposta a les necessitats de la ciutadania del país.
 • El sector havia estat unitari des de l’any 2017 (sindicats i patronals) davant les administracions públiques, creant i defensant un full de ruta per a la millora de la qualitat d’atenció a la gent gran, la millora de les condicions de tots els professionals i la sostenibilitat dels centres.
 • A l’inici d’aquest any, les patronals i els sindicats vam ser interpel·lades a acceptar per adhesió una proposta de la patronal ACRA, fonamentada en un suposat acord amb la Generalitat de Catalunya que no contemplava la realitat d’una part significativa de les empreses, entitats i treballadors del sector. La proposta no podia comptar amb la participació de les entitats sotasignats per les mancances evidents per avançar en una millora per a tot el sector.
 • Un cop publicat el Decret Llei 9/2021 amb l’actualització de tarifes de la Xarxa Pública i gestió delegada, les parts signants de l’acord de principis de febrer (ACRA, UCH, CAPSS, CCOO i UGT) van impulsar amb celeritat la constitució de la mesa negociadora de l’anhelat conveni català de la gent gran d’eficàcia general. Aquest acte de constitució, celebrat el 23 de febrer, tampoc va ser inclusiu, restringint de forma discrecional l’accés i la participació de les empreses i entitats representatives del sector. Si bé finalment es va incloure a Upimir, La Confederació i Cesocat, van quedar-ne fora ACES i ACAD. Totes les organitzacions sotasignants hem expressat reiteradament la inconsistència de la proposta restrictiva feta pels impulsors del pacte inicial i hem reclamat una revisió de la representativitat de la bancada patronal.
 • ACAD, davant aquesta situació d’exclusió i no reconeixement de la representativitat real de les seves entitats associades, va impugnar la constitució de la Mesa Negociadora fent els tràmits oportuns davant la Generalitat, tràmit encara obert i sobre el qual l’autoritat laboral ha de manifestar-se en els propers dies. Un segon motiu de la impugnació, i no menys important, era l’incompliment de la obtenció del preceptiu informe favorable de la Comissió Paritària del VII Conveni Marc estatal del sector, sense el qual no es pot negociar un conveni que obligui a totes les empreses afectades pel desitjat conveni català.
 • Per això, al marge de les diferències en el fons de les propostes, les entitats sotasignants hem cridat sempre l’atenció sobre les irregulars condicions en les que s’iniciava aquesta negociació col·lectiva a Catalunya. L’estructura de la negociació col·lectiva s’ha d’ajustar a un ordre legal i, de fet, l’esmentada Comissió Paritària ha emès de manera unànime (sindicat i patronals) un informe desfavorable a les negociacions a Catalunya, per no respectar els procediments d’ordre que estan establerts, i que impedeix seguir la negociació.
 • Les mancances tècniques i la injustificada representació aturen unes millores absolutament necessàries però, en tot cas, les organitzacions signants valorem que aquesta situació dona l’oportunitat a tots els agents que treballem en el sector català de l’atenció residencial i diürna a la gent gran per construir els consensos necessaris que permetin reprendre, de nou i des de l’inici, la creació d’una única proposta de millora que impacti al conjunt del sector – no només al que rep un finançament majoritari de l’administració – i asseguri la inclusió dels centenars de centres i els milers de professionals que amb la proposta que fins ara hi havia sobre la taula quedaven exclosos.

Entitats signants del comunicat:

 • Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD)
 • Associació Catalana d’entitats de Salut (ACES)
 • Associació Empresarial CESOCAT
 • La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR)
Decarrega’t els comunicats emesos fins a data d’avui sobre aquesta qüestió: