Transparència

HomeQui somTransparència

Transparència

Qui somTransparència

Per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2017 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern La Confederació certifica que en aquesta web consta tota la informació requerida, de manera comprensible, d’accés fàcil, gratuït i universal. Així mateix, també compleix els indicadors de transparència que estableix la Guia d’autoavaluació elaborada per el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (U.A.B.).

Per facilitar la identificació i la localització de la informació a la web, presentem el següent requadre:

Informació obligada per la LleiEnllaç on pots trobar-la a la web
DenominacióVeure document "Estatuts de la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya"
Dades de contacte
Qui som / On som - ContacteMés informació
Estatuts, reglaments interns i legislació que regula l’entitat
Veure document "Estatuts de Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya"
Registre de grups d’interès
Inscrita al Registre de grups d’Interès del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya: Veure registre
Inscrita al Registre de grups d’Interès del Parlament de Catalunya: Veure registre
Funcions i tasques de l’associació (missió, visió i valors)
Veure document "Estatuts de la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya"
OrganigramaQui som / OrganitzacióMés informació
Perfil, trajectòria professional i contacte dels responsables de la Junta Directiva
Qui som / OrganitzacióMés informació
Relació de convenis celebrats amb Administracions públiques i/o subvencions i contractes
Veure document "Convenis i subvencions rebudes en els darrers anys"
Pressupost anual de l’entitat
Qui som / Transparència / MemòriesMés informació
Auditories anuals
Qui som / Transparència / Informes d'auditoria de comptes i pla de treball anualMés informació
Origen dels ingressos i distribució de la despesa
Qui som / Transparència / MemòriesMés informació
Compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Qui som / Transparència / Informes d'auditoria de comptes i pla de treball anualMés informació
Pla Estratègic
Qui som / Transparència / Informes d'auditoria de comptes i pla de treball anualMés informació
Planificació anual
Qui som / Transparència / Informes d'auditoria de comptes i pla de treball anualMés informació
Retribucions percebudes per alts càrrecs
Qui som / Transparència / MemòriesMés informació
Protocol contra l’Assetjament Sexual i/o per Raó de Sexe de LA CONFEDERACIÓVeure "Protocol"