Idees clau de la 2a Edició de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya

Tendència al creixement de l’ocupació malgrat encara no hi ha percepció de recuperació econòmica i l’impacte de la crisi està molt present.

El 5% de creixement de l’ocupació al Tercer Sector Social durant el 2015 supera el nivell de creixement del mercat laboral català, que si bé també ha experimentat un lleu creixement, aquest ha estat del 2%.
El 89% de les entitats del Tercer Sector Social participants en l’Anuari de l’Ocupació manifesten que no han percebut recuperació econòmica respecte anys anteriors. De les entitats que perceben la recuperació econòmica (11%) un 65% han augmentat la contractació i un 13% han augmentat els salaris. Igualment, el 21% de les entitats declaren que durant el 2015 encara han hagut de dur a terme reestructuracions en els equips de treball.

El Tercer Sector Social Català: un sector de PIMES

El 90% de les entitats tenen menys de 250 persones contractades. Aquesta xifra és una mica inferior respecte el mercat laboral català, on el 99% de les empreses tenen menys de 250 persones contractades.

El Tercer Sector Social: persones al servei de persones

Un 75% de les persones ocupades treballen com a tècnics/es d’atenció directa. En menor mesura hi ha un 11% de tècnics/es d’estructura, un 6% de personal administratiu, un 5% de comandaments intermedis i finalment, un 3% de personal amb càrrecs de direcció i gerència.

Les dones, el motor del Tercer Sector Social de Catalunya

Tal com ja s’apuntava en l’edició anterior, el 72% de les persones contractades al Tercer Sector Social català són dones, una presència  molt superior a la representació de dones al conjunt del mercat laboral català, que se situa al 46%.
El perfil professional més freqüent al Tercer Sector Social català és el d’una dona, d’entre 25 i 35 anys, amb estudis secundaris o superiors, amb menys de tres anys d’antiguitat, que treballa de tècnica d’atenció directa amb un contracte indefinit de jornada parcial i que té un salari d’entre 13.000 i 24.000€ bruts anuals (calculat en base a una jornada completa).

Lleu tendència al creixement de la contractació indefinida

L’evolució dels contractes mostren una lleugera tendència cap a una major contractació indefinida, passant del 57% el 2014 al 60% el 2015. Amb tot però, el Tercer Sector Social es situa encara per sota de la mitjana de la contractació indefinida del mercat laboral català, que és del 80%.

Les dones gaudeixen en major mesura de contractació indefinida: mentre els homes tenen en un 42% dels casos contractes temporals, en el cas de les dones aquest percentatge disminueix fins el 34%, gaudint d’una contractació indefinida en el 62% dels casos.

Predomini en la contractació a temps parcial, amb major incidència entre les dones

En conjunt, el 53% de les persones contractades tenen un contracte a temps parcial mentre que el 47% restant disposa d’un contracte a temps complet. Si ens fixem en les dones contractades, un 58% ho fan a jornada parcial i un 42% a complerta.

L’àmbit d’actuació i la tipologia de serveis vinculats a cada àmbit incideixen directament en l’ocupació, especialment en l’estabilitat laboral i tipologia de contractació

S’observen diferències significatives entre els diferents àmbits d’activitat (atenció a la gent gran, acció social, lleure educatiu i sociocultural, atenció precoç, atenció a la discapacitat, etc.) posant de manifest la convivència de diferents models de finançament i col.laboració entre l’administració pública i les entitats en la provisió de serveis que determinen significativament la qualitat de l’ocupació en termes d’estabilitat laboral i tipologia de contractació.

La ràtio d’equitat salarial al Tercer Sector Social és significativament plana i ajustada, en coherència amb una determinada manera d’actuar i uns valors propis

La ràtio d’equitat del Tercer Sector Social s’ha mantingut estable des del 2014 amb una relació 1:3. Aquesta xifra contrasta amb la ràtio d’equitat del conjunt del mercat laboral espanyol, que el 2014 estava situada a 1:11, i més encara de la ràtio de les empreses de l’IBEX 35, que és d’1:158.

La mitjana salarial en el Tercer Sector Social català s’ha mantingut estable respecte la de l’any 2014

La mitjana salarial del Tercer Sector Social s’ha mantingut estable respecte al 2014, passant de 20.926€ a 20.606 € bruts anuals el 2015. La franja salarial on s’ubica un major nombre de persones contractades al Tercer Sector Social és la de 13-24.000 € anuals (tècnics d’atenció directa).

En el Tercer Sector Social no s’observa bretxa salarial entre dones i homes

Segons les dades obtingudes, es pot afirmar que, en xifres globals, en el Tercer Sector Social català no existeix una bretxa salarial per raó de gènere. La diferència entre la mitjana salarial d’homes i dones és irrellevant (2%) en comparació a la mateixa dada relativa al mercat laboral català, que ascendeix fins el 24%.

Creix lleugerament l’optimisme de les entitats respecte la perspectiva d’ocupació per als propers anys

L’evolució prevista de l’ocupació per part de les entitats participants a l’estudi el 2015 és una mica més optimista respecte el 2014, amb un lleuger increment de les entitats que creuen que l’ocupació del sector augmentarà, que passa del 34% al 39%. Paral·lelament, les entitats que consideren que l’ocupació es mantindrà suposen un 53% de les organitzacions i només un 5% creu que l’ocupació es reduirà.

Reptes de futur expressats

En termes de millora de l’ocupació, les entitats coincideixen en destacar la millora del finançament dels serveis socials i d’atenció a les persones, l’estabilitat laboral i la millora salarial.

Informe de resultats de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2016

Informe de resultats de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2016

2319 Descàrregues
Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2016

Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2016

2277 Descàrregues