Qui som

Qui som

Qui som

Qui som

La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis socials i d’atenció a les persones a Catalunya.

Agrupem prop de 1.200 organitzacions que, amb vocació de servei públic i des d’una voluntat expressa no mercantil, gestionen serveis socials i d’atenció a les persones. Entenem per serveis d’atenció a les persones tots aquells serveis que, des d’una perspectiva transversal, estan dirigits a millorar la qualitat de vida de la ciutadania -amb una especial atenció als col·lectius més fràgils- i a contribuir a la cohesió social del país.

Més enllà de la seva clara funció social – i des del sense afany de lucre – el Tercer Sector Social genera activitat econòmica i ocupació, amb un total de 100.400 persones contractades a Catalunya.

Els principals àmbits d’activitat són: el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, l’educació infantil, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la salut mental, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.

La Confederació és doncs l’estructura de tercer nivell (engloba fonamentalment, associacions empresarials i federacions) que representa la dimensió socioempresarial del sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones d’una manera transversal, i per tant, si bé el Tercer Sector Social compta amb diverses estructures associatives de segon i tercer nivell, La Confederació és l’organització que el sector acorda crear per a desenvolupar i reforçar el seu rol patronal.

En aquest marc, l’element distintiu de La Confederació és la seva transversalitat: és l’única organització empresarial de Catalunya que té com a objecte la defensa del Tercer Sector Social des d’un punt de vista transversal, és a dir, no focalitzat en col·lectius o àmbits d’actuació. Per tant, els eixos estratègics de La Confederació es caracteritzen per aquest fet: una visió global de sector, independentment dels subsectors d’activitat. Això permet, doncs, que federacions i associacions empresarials de segon nivell de diferents àmbits d’actuació (discapacitat, gent gran, pobresa, infància, lleure educatiu, atenció precoç, salut mental, etc.) puguin compartir un mateix espai de representació, delegant en La Confederació el rol patronal en relació a tots aquells temes d’interès pel conjunt del sector.

Podeu accedir als Estatuts que regeixen La Confederació en el següent enllaç:

Estatuts de La Confederació

Estatuts de La Confederació

5254 Descàrregues