Comissions i grups de treball

Què femServeisComissions i grups de treball

Comissions i grups de treball

Què femServeisComissions i grups de treball

Les comissions i els grups de treball són espais de participació interna i incidència política on les entitats sòcies que comparteixen un mateix àmbit d’actuació intercanvien pràctiques, coneixements i prenen decisions que ens ajuden a avançar col•lectivament com a sector.

A les comissions es defineixen les línies d’actuació sectorials de La Confederació i el posicionament en relació amb els corresponents processos de negociació col•lectiva en cadascun dels àmbits.

Els grups de treball són espais estables, més transversals, pensants per abordar qüestions que afecten el conjunt del sector, independentment de les especificitats de cada àmbit d’activitat. 

L’objectiu d’ambdós espais és compartir coneixement i construir col·lectivament posicionament entorn d’una dimensió concreta de l’entitat.  Tant les comissions com els grups de treball tenen un alt nivell de participació activa de representants de les nostres sòcies.

Comissions sectorials

Comissió d'Acció Social

Temes clau: Negociació col•lectiva i comissions paritàries d’interpretació del Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social Infants, Joves, Famílies i d’altres en situació de risc |Anàlisi de l’evolució del finançament dels serveis d’acció social | Incidència política per reclamar millores de finançament del sector per assegurar la qualitat de l’atenció, la sostenibilitat dels serveis i la millora de les condicions laborals dels professionals.

Comissió de Lleure Educatiu i Sociocultural

Temes clau: Treball entorn la regulació dels menjadors escolars, de les activitats de lleure educatiu i de les instal·lacions juvenils | Projecte Colònies i Educació | Negociació col·lectiva i comissions paritàries d’interpretació del Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i sociocultural de Catalunya.

Comissió d’Escoles Bressol

Temes clau: Treball intern entorn la possible articulació d’un conveni col•lectiu d’àmbit català per la regulació del marc de relacions laborals de l’educació 0-3 anys.

Comissió de Gent Gran i Atenció Domiciliària

Temes clau: Negociació del Conveni col·lectiu de treball d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya | Seguiment de la negociació col·lectiva estatal en l’àmbit dels serveis d’atenció a les persones dependents |Participació activa en la plataforma unitària de sindicats i patronals del sector de la geriatria a Catalunya per reclamar una millora del finançament del sector.

Comissió de Discapacitat, Salut Mental i Atenció Precoç

Temes clau: Anàlisi de l’evolució del finançament dels serveis públics d’atenció a persones amb discapacitat, salut mental i atenció precoç | Incidència política per la reclamació de millores del finançament | Negociació col·lectiva i comissions paritàries d’interpretació dels diferents convenis de l’àmbit de la discapacitat.

Grups de treball transversals

Grup de treball de formació

Temes clau: Seguiment de novetats legislatives en matèria de formació |Sessions tècniques pel foment de la formació bonificada |Aproximació a les necessitats formatives del sector.

Grup de treball d’Ocupació i Gestió de Persones

Temes clau: Seguiment de les iniciatives legislatives entorn de l’ocupació i la gestió de les persones de les organitzacions (registre horari, pla igualtat, etc.) |Reflexió per avançar en la promoció de l’estabilitat de l’ocupació al Tercer Sector Social |Disseny d’accions i/o instruments a realitzar per avançar col·lectivament (Càpsules de Coneixement i Debat).

Grup de treball de Models de Col•laboració Publicosocial

Temes clau: Seguiment i incidència en les iniciatives legislatives impulsades per aconseguir un marc favorable al Tercer Sector Social com a aliat estratègic en la provisió de serveis públics d’atenció a les persones, tant en l’àmbit local, autonòmic com estatal |Conèixer les oportunitats que ofereixen les directives europees de contractació pública per avançar cap a un nou model de col·laboració publicosocial |Seguiment i incidència en el projecte de Llei d’Acció Concertada promogut des de La Confederació.

Grup de treball de Mapa de relacions laborals al Tercer Sector Social de Catalunya

Temes clau: Disposar d’una visió global i estudiar la vinculació amb altres derivades estretament relacionades (model de finançament, instruments de col·laboració, etc.) | Mapa global de convenis col·lectius | Relació d’organitzacions patronals i sindicals implicades en els diferents convenis | Mapa resum d’organitzacions patronals (mercantils i Tercer Sector) i sindicals | Mapa d’àmbits/sectors segons tipologia de finançament (públic/privat) | Mapa d’àmbits/sectors segons instruments de finançament públic (concert, subvenció, contractació)

Grup de treball de Dones i Tercer Sector Social

Temes clau: Generar un espai de treball, anàlisi i reflexió en el marc de La Confederació, com a organització empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, sobre les dones al nostre sector | Multiplicar i estendre el coneixement que es genera en el marc del "Programa de gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere a les organitzacions del Tercer Sector Social" de Catalunya |Involucrar a professionals (en sentit ampli) del Tercer Sector Social en l’eradicació de qualsevol bretxa de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya | Promoure dinàmiques de sororitat dins el propi sector.

Grup de treball de Comunicació

Temes clau: Generar des de La Confederació, i com a associació transversal del sector, un espai comú en l'àmbit de la comunicació | Aprofitar sinergies comunicatives | Crear estratègies, sempre que sigui possible, comunes amb les nostres sòcies.