Les organitzacions sanitàries i socials ACAD, ACES, CESOCAT, La Confederació i Upimir en contra de la decisió de la Generalitat de no pagar els sobrecostos COVID acordats

Notícies

BlogNotíciesLes organitzacions sanitàries ...

Les organitzacions sanitàries i socials ACAD, ACES, CESOCAT, La Confederació i Upimir en contra de la decisió de la Generalitat de no pagar els sobrecostos COVID acordats

En el mateix moment que es presentava el nou protocol  sectorial en l’àmbit de les residències i les noves mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19 per als centres de dia no integrats, serveis d’atenció diürna, residències, llars residències i llars amb suport, els Departaments de Drets Socials i de Salut van comunicar als representants dels sector que aquest mes d’abril decauran totes les mesures de compensació dels sobrecostos. En molts casos la situació és encara més greu perquè la mesura pot tenir caràcter retroactiu i podria no abonar-se cap compensació des de l’1 de gener de 2022.  I tot això sense oblidar que des de l’1 de gener de 2022 Salut ja no proveeix cap mena de material de protecció als centres residencials. 

Totes aquestes mesures, regulades en el Decret 29/2020, han estat fonamentals per ajudar a cobrir una part de les despeses derivades de l’obligat compliment dels protocols que ha anat determinant la Generalitat des de l’inici de la pandèmia (sectorització, neteja, material, equips de protecció, reforç de personal, proves diagnòstiques, …). 

En el cas de la gent gran, cal recordar que les autoritats sanitàries i els governs de l’Estat i de la Generalitat continuen considerant aquest col·lectiu com a vulnerable i per aquesta raó mantenen plans sectorials i protocols que, en tots els casos, impliquen destinar esforços organitzatius de caràcter econòmic per mantenir la protecció de la salut de les persones ateses i dels professionals. En el cas de les persones amb discapacitat i/o amb problemàtiques derivades de salut mental, els nous protocols equiparen aquests col·lectius a la població general en termes de mesures de protecció, havent encara de sostenir despeses extraordinàries per part de les entitats, i mantenint en tot cas indicacions específiques en cas de possibles rebrots.

Les organitzacions representatives del sector alerten que “és insostenible mantenir les mesures previstes en els plans sectorials i els protocols sense comptar amb el corresponent suport econòmic per fer-hi front. No és assumible ni acceptable que el Govern no entomi  la seva  responsabilitat de dotar econòmicament els serveis amb els recursos necessaris per assegurar la qualitat de l’atenció a les persones i la seva sostenibilitat. Aquest fet, sumat a la no actualització dels preus dels serveis, agreuja encara més una situació de manca de reconeixement i d’infrafinançamentcrònic que s’arrossega des de fa més de 12 anys”.

Finalment, es posa de nou de manifest que en el cas dels centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat finançats via subvenció les mesures de suport que ara es preveuen retirar no s’han fet mai efectives, suposant un clar incompliment del Decret 29/2020. Igualment, cal recordar que aquestes mesures es van començar a implantar el mes de juliol de 2020, quatre mesos després de l’inici de la pandèmia de la Covid-19 i que no cobrien tota la xarxa pública de serveis socials, deixant fora de qualsevol mesura de suport serveis tant imprescindibles com l’atenció domiciliària o els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, entre molts d’altres. De la mateixa manera, les places privades tampoc han rebut mai cap compensació malgrat haver estat sotmeses als mateixos protocols. 

Per tot reclamem un finançament suficient, reconeixent els sobrecostos que suporten les entitats, per continuar atenent amb qualitat les persones que reben aquest serveis en un context on l’impacte de la COVID-19 els fa encara més vulnerables.

Organitzacions sanitàries i socials signants del manifest són: