“Un nou model de governança per una nova etapa a La Confederació” – Editorial de Jordi Roman, president de La Confederació

Notícies

BlogNotícies“Un nou model de governa...

“Un nou model de governança per una nova etapa a La Confederació” – Editorial de Jordi Roman, president de La Confederació

Necessitem que les entitats del Tercer Sector siguin fortes estructuralment i no només des de les persones que les lideren. L’excés de personalisme en el lideratge i la concentració de jerarquia no ajuden en res: ben al contrari, debiliten la capacitat d’adaptació i dificulten la creació de noves xarxes i ponts. I això no ens ho podem permetre. 

La Confederació s’alinea totalment i amb convicció amb aquesta idea. En conseqüència hem iniciat un nou sistema de model de governança basat, principalment, en un lideratge més compartit. Aquest model, que s’anirà perfeccionant als llarg dels mesos, implica necessàriament un dinamisme posicional i funcional que permeti una actuació més matricial, en benefici d’assolir més àgilment els objectius pretesos per La Confederació. Aquest fet no suposa, però, una renúncia a la jerarquia, necessària en una organització patronal, sinó que més bé es complementa amb un dinamisme d’actuació més horitzontal i compartit. 

Aquesta nova estructura organitzativa, que emana d’un sistema de gestió anomenat xarxarquia, incideix directament en la cultura organitzacional de La Confederació, per poder exercir el seu rol de manera més adequada i flexible. I amb aquesta nova estructura i aquest nou model de lideratge, s’enceta una nova etapa que sens dubte exigirà molta innovació i dedicació. 

El full de ruta de La Confederació està ben clar i passa per assolir la millora real del finançament dels serveis i les activitats de les nostres entitats associades, alhora que ha d’assolir el marc legal necessari que el possibiliti. Aquest marc normatiu, que anomenem el triple marc legislatiu (Llei de Tercer Sector, Llei d’Economia Social i Solidaria i Llei d’Acció Concertada), resulta clau i necessari, no només per la defensa i el reconeixement de les entitats del Tercer Sector, sinó també pel reconeixement de totes les persones treballadores que hi presten servei i la dignificació de les seves condicions laborals.  

Ja hem començat a donar els primers passos per que el futur d’aquestes pretensions esdevinguin accions de present. I amb la convicció més absoluta, creiem fermament que, com a La Confederació, estem en el millor moment per assolir tots els nostres reptes.

Jordi Román
President
La Confederació

         XARXARQUIA

Model organitzatiu de caràcter transversal que es basa en compartir el coneixement i en la confiança en les persones, en el qual tothom és corresponsable i alhora copartícip dels èxits i fracassos de l’organització. No necessàriament basat en el poder i l’autoritat de la jerarquia formal, sinó en les relacions de participació i els fluxos d’activitat, és un model organitzatiu participatiu projectiu, on totes les persones que la conformen tenen la possibilitat d’actuar, millorar i transformar l’organització.