La Confederació presenta esmenes al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 2022

Notícies

BlogNotíciesLa Confederació presenta esmen...

La Confederació presenta esmenes al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 2022

El passat 10 de desembre des de La Confederació, com a entitat representativa del Tercer Sector Social de Catalunya, vam fer arribar a tots els grups amb representació parlamentària  – a excepció de VOX – un document d’esmenes, demanant-los que les assumeixin com a pròpies per ser presentades en la corresponent tramitació.

Som conscients que amb un any no es pot revertir l’infrafinançament crònic que ve patint el sector social en la darrera dècada i per això demanem amb fermesa que es garanteixi un pla plurianual de millora de les dotacions pressupostàries destinades als serveis d’atenció a les persones ja des dels pressupostos del 2022.
 
Els compromisos de reconeixement del sector social com a pilar de l’Estat del Benestar, al costat de salut i educació, no es veuen reflectits en els comptes presentats, i per això hem encarregat un informe independent amb un anàlisi comparatiu dels pressupostos del Govern de la Generalitat 2020-2022.
 
Els serveis d’atenció a les persones són responsabilitat pública i per tant, és responsabilitat de l’administració dotar els serveis del pressupost necessari per assegurar la qualitat de l’atenció, la sostenibilitat dels serveis i la millora de les condicions laborals de les professionals.
 

Pla plurianual progressiu de millora del finançament, transversal i interdepartamental, dels serveis d’atenció a les persones de caràcter social.

Millora de les dotacions pressupostàries dirigides al finançament dels serveis d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc, dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat i salut mental, dels serveis d’atenció precoç, dels serveis d’atenció a la gent gran, dels serveis de lleure educatiu i sociocultural, així com l’actualització del preu de referència del servei d’atenció domiciliària.

Manteniment de les mesures de suport a la cobertura dels sobrecostos COVID-19.

Actualització de la Cartera de Serveis Socials. 

Equiparació laboral dels professionals de la xarxa concertada de serveis socials i d’atenció a les persones.

Equiparació de costos entre els serveis d’atenció a les persones de caràcter social de gestió pública directa i els de gestió indirecta.