Què significa pel tercer sector social no tenir pressupostos i l’avançament electoral?

Notícies

BlogNotíciesQuè significa pel tercer secto...

Què significa pel tercer sector social no tenir pressupostos i l’avançament electoral?

“És impossible desenvolupar i consolidar polítiques socials de lluita contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats, garantir la sostenibilitat de les entitats socials i millorar les condicions laborals de les treballadores, amb legislatures inestables i curtes”

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya i La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya -les dues entitats representatives del sector- lamenten que, una vegada més, la inestabilitat política tindrà un impacte directe en les persones en situació de vulnerabilitat, les principals perjudicades; en les entitats socials que les estan atenent i acompanyant, gairebé dos milions de persones a Catalunya, i en les persones treballadores. “És impossible desenvolupar i consolidar les polítiques socials de lluita contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats amb legislatures tan inestables i curtes com les dels darrers anys”. A més, considera que, sense nous pressupostos, s’ha perdut una oportunitat per avançar en la garantia dels drets socials, la sostenibilitat de les entitats i l’equiparació salarial de les treballadores.

La Confederació i la Taula afirmen que la decisió d’avançar la finalització de la legislatura, just quan s’havien de consolidar determinades polítiques i mesures que són clau, és un desencert. “En alguns casos, tornem a la casella de sortida i, en d’altres, quedaran aturades durant mesos. Mentrestant les condicions de vida de la ciutadania empitjoren i les entitats socials han de continuar donant-hi resposta”. De cara a l’escenari postelectoral, les dues capçaleres destaquen que tota la feina que s’ha portat a terme fins ara s’ha fet des del consens i que confien que, en el moment d’iniciar la legislatura, es pugui reprendre tota aquest treball per avançar el més ràpidament possible a favor del bé comú.

La Taula del Tercer Sector Social i La Confederació adverteixen que, a causa d’aquest avançament electoral, estan en risc o decauen nombroses iniciatives i normatives de reforç del sistema de drets i protecció social, destinades a persones en situació de vulnerabilitat, però també de reconeixement i enfortiment del tercer sector. “Si decau la possibilitat de revisar la Cartera de Serveis Socials i els escandalls dels seus costos, es perd l’oportunitat d’avançar cap a l’equiparació salarial de les treballadores del sector amb les treballadores de la funció pública, un fet que pot resultar un fort retrocés per al sector, donat que som els garants dels drets de totes les persones en situació de màxima vulnerabilitat social” afegeixen.

Que impacten directament en les persones:

 • Traspàs de l’Ingrés Mínim Vital a Catalunya i gestió integrada amb la Renda Garantida de Ciutadania per millorar les polítiques de garantia d’ingressos mínims que ajuden a cobrir necessitats bàsiques.
 • Estratègia de Lluita contra la pobresa infantil, un full de ruta que, per primera vegada, té una mirada a llarg termini per abordar la xacra.
 • Condonació del deute de les famílies en situació de vulnerabilitat energètica, vinculat al conveni que regula la pobresa energètica i signat amb Endesa per als anys 2022 i 2023.
 • Desplegament del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, el marc d’orientació de les polítiques d’habitatge a tot el país.
 • Desplegament dels Consells Territorials del SOC per a la millora i apropament local de la definició, governança i implementació de les polítiques actives d’ocupació.
 • Desplegament del Pacte Nacional per la Salut Mental, que impulsa la salut mental des de tots els àmbits de l’acció del Govern i la societat, i la comissió d’estudi de salut mental.
 • Desplegament del Pacte Nacional per la Discapacitat i reforma del codi civil català que condiciona el nou sistema de provisió de suport en les tuteles, facilitadors judicials, etc. de les persones amb discapacitat.
 • Proposició de llei de modificació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania per ampliar la cobertura d’aquest dret social a les persones que hi tenen dret, però que no hi estan accedint.
 • Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme que vol reconèixer i assegurar una atenció real i efectiva i els drets de les persones sense llar.
 • Projecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària per garantir una resposta de qualitat i equitativa a les persones amb més necessitats d’atenció.
 • Avantprojecte de llei d’ocupació pública catalana que estableix les bases per modernitzar aquest sistema.
 • Avantprojecte de llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere de Catalunya per reconèixer explícitament el dret a la identitat de gènere i a la lliure expressió de gènere com un dret humà fonamental.
 • Avantprojecte de llei d’antiracismes que estableix les bases per a la prevenció, reparació i promoció dels drets de les persones racialitzades.
 • Projecte de llei de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic amb mesures per regular-ho.
 • Avantprojecte de llei del mecenatge.
 • Projecte de decret pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2025-2029 per a l’actualització dels tipus de prestacions (serveis socials bàsics, serveis socials especialitzats i prestacions econòmiques) i la seva garantia a Catalunya.
 • Desplegament de l’acord per a la construcció d’un sistema de Serveis Socials propi de Catalunya per millorar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat perquè no hi hagi cap servei infrafinançat i acostar l’equiparació laboral entre funció pública i privada.

 

Que afecten les entitats socials:

 • Proposició de llei del Tercer Sector Social per dotar un marc legal i reconèixer el paper i contribució de les entitats socials catalanes.
 • Avantprojecte de llei de l’Economia Social i Solidària per establir un marc jurídic de l’ESS i promoure aquest model econòmic.
 • Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del sistema públic de serveis socials per agilitzar i enfortir el sistema de col·laboració entre l’administració i les entitats i agents socials prestadors de serveis.
 • Desplegament del 4t Pla de Suport al Tercer Sector Social amb mesures per enfortir les entitats socials catalanes, facilitar el desenvolupament de les seves tasques, fer més efectives les polítiques destinades als col·lectius en situació de vulnerabilitat que atenen i reforçar i aprofundir en el model català de benestar.
 • Noves bases de la CONVO 2025, la principal convocatòria de subvencions de les entitats socials.
 • Constitució del Consell de Participació del SOC per reconèixer el paper de les entitats socials en la definició i avaluació de les polítiques actives d’ocupació.