L’impacte de la inflació i dels sobrecostos energètics i alimentaris al Tercer Sector Social

Notícies

BlogNotíciesL’impacte de la inflació...

L’impacte de la inflació i dels sobrecostos energètics i alimentaris al Tercer Sector Social

L’INCREMENT EXTRAORDINARI DE COSTOS DELS SUBMINISTRAMENTS FA QUE UNA DE CADA QUATRE ENTITATS VEGI PERILLAR LA SEVA VIABILITAT ECONÒMICA

Segons una enquesta elaborada per La Confederació i la Taula d’Entitats Socials de Catalunya a les entitats socials del país per saber com gestionaven l’increment extraordinari de costos, sobretot energètics i alimentaris, i d’inflació, es desprèn que una de cada quatre entitats socials veu perillar greument la seva viabilitat econòmica. 

Segons dades de l’INE (Instituto Nacional de Estadística) l’IPC, l’índex de preus de consum de l’any 2022 es va tancar amb una mitjana del 5,8% (assolint un pic al juliol del 2022 del 10,8%) i la inflació va ser la pitjor patida des del 1986. Les últimes dades de febrer de 2023 no són pas millors: la variació interanual se situa amb un 6,1%, 2 dècimes per sobre del gener. Les dades que ens mostren les entitats del Tercer Sector Social reflecteixen, com no podia ser d’altra manera, aquesta realitat, no massa esperançadora.

A grans trets aquesta enquesta ens indica que una de cada quatre entitats preveu tancar l’exercici del 2022 en números vermells, posant així en perill la seva viabilitat econòmica, i per tant els serveis i l’atenció en pro de les persones més vulnerables.

Les dades que ens mostren les entitats del Tercer Sector Social reflecteixen, com no podia ser d’altra manera, aquesta realitat:
● Respecte de l’any 2021, les despeses d’electricitat del 2022 s’han incrementat, un 65,66%, les de gas un 60,38% i les d’alimentació un 17,79%. La suma de les despeses de llum, gas i alimentació s’ha incrementat una mitjana del 31,21% l’any 2022.
S’estima que el Tercer Sector Social ha suportat un sobrecost de 281,5 M d’euros a causa de l’augment de preus dels subministraments energètics i d’alimentació.
● A més, el 70% de les entitats socials ha tingut altres conceptes de despesa que s’han incrementat de forma extraordinària, especialment el combustible, els lloguers, la neteja i el manteniment.
● El 92% de les entitats socials ha pres alguna mesura per contenir l’increment extraordinari de despeses derivades de la inflació. En un 63,1% dels casos han optat per implementar mesures d’eficiència energètica, fonamentalment la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques o la reducció de l’ús de l’aire condicionat o la calefacció, mesures que no han servit en cap cas per evitar l’impacte econòmic a les entitats.
● Pel que fa al tancament econòmic de l’exercici 2022, un 37% de les entitats preveu tancar en negatiu, i d’aquestes, el 79% consideren que l’increment de costos de subministraments i alimentació ha influït en aquest resultat.

Pel que fa a les conseqüències directes d’aquest increment extraordinari de costos, destaca que:
● 1 de cada 4 entitats socials veu perillar la seva viabilitat econòmica arran de l’increment extraordinari de costos.
● Un 5% de les entitats es veuen o es veuran obligades a tancar serveis i/o a reduir l’atenció a les persones si no s’impulsen mesures específiques de compensació.
Davant aquestes dades alarmants, La Confederació i la Taula del Tercer Sector Social demanen al Govern l’impuls d’un pla de mesures urgent que permeti assegurar la continuïtat de l’atenció a les persones i la sostenibilitat de les entitats socials del país. En concret, es reclama:
● La creació d’un fons extraordinari de recursos econòmics que compensi els sobrecostos suportats per les entitats socials.
● Assegurar la implantació de mesures de compensació de sobrecostos equitatives, dirigides al conjunt de la xarxa pública d’atenció social, independentment de qui la gestioni, bé sigui l’administració pública directament, bé sigui una entitat social.
● L’impuls de línies d’ajuts específiques per accelerar reformes estructurals i de transició energètica.
● La implantació d’un sistema de revisió anual de preus dels serveis per tal que una situació d’increment extraordinari de costos com l’actual no hagi d’estar suportada per les entitats socials.