Coneixem a… Associació Punt de Referència de la mà de Rita Grané

Notícies

BlogNotíciesConeixem a… Associació P...

Coneixem a… Associació Punt de Referència de la mà de Rita Grané

Amb la sèrie d’entrevistes “Coneixem a…” volem mostrar la tasca que fan les entitats del tercer sector social des de la base. Milers d’iniciatives i entitats que volem donar a conèixer i reconèixer, destacant el seu valor d’aportació del tercer sector social, el sector sense ànim de lucre que té cura de les persones.  

1.- Ens podeu explicar breument què és Punt de Referència què representa i quina feina feu i de quina entitat/federació formeu part? 

Punt de Referència som una associació sense ànim de lucre amb la finalitat d’acompanyar en el seu procés d’emancipació a jovent sense xarxa familiar de suport, especialment tutelats i extutelats. Parlem de jovent que ha passat la seva infància o part d’aquesta sota la tutela de l’administració i que, al fer 18 anys es veuen obligats a emancipar-se. Alguns d’ells i elles són jovent que van migrar sols, quan encara eren menors, i van arribar al nostre país amb l’expectativa de millorar les seves condicions de vida. És, per tant, jovent de procedència diversa, amb necessitats diverses, però que comparteixen el repte immens d’emancipar-se molt abans que els seus companys de generació, en un temps molt breu i amb poc recolzament comunitari, i amb una xarxa personal que sol ser feble. 

A Punt de Referència som molt conscients de la fragilitat emocional que representa per a aquest jovent fer front a aquesta etapa de transició. Per això, donem suport al jovent en  tots els àmbits de la seva emancipació. En aspectes bàsics com la inserció laboral, la recerca d’habitatge, la formació o la regularització de la documentació, i molt especialment en el suport emocional. Ho fem a través de projectes de mentoria social, projectes d’habitatge i de suport i participació. Som entitat pionera en la mentoria social, basada en el vincle entre persones voluntàries i joves, metodologia de la que hem esdevingut referents d’innovació social. 

La nostra expertesa en mentoria ens va portar a fundar, l’any 2012, la Coordinadora de Mentoria Social,  xarxa d’àmbit estatal.  Formem part també de FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i pisos Assistits), ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i la FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social). Els espais de treball que es generen a les diverses federacions ens aporten contrast en la nostra acció socioeducativa, formacions contínues dels nostres professionals i molt especialment, espais d’incidència on lluitar per allò que és la nostra raó de ser: la igualtat d’oportunitats pel jovent en risc d’exclusió social.

 

2.- Com us ha canviat la manera de treballar la pandèmia de la COVID-19? Heu implementat alguna innovació en la vostra manera de treballar arran de la pandèmia? Heu vist incrementar les usuàries ?

La pandèmia no va canviar la nostra manera de treballar, ans al contrari, va fer molt visible a tota la societat allò que a Punt de Referència fa més de 25 anys que estem acompanyant: el sentiment de soledat no volguda i la fragilitat emocional que presenta el jovent.  El nostre model d’acompanyament, des del vincle, sumant acompanyament tècnic + acompanyament voluntari, amb una perspectiva comunitària, fent xarxa és més necessari encara. 

D’altra banda, el nostre jovent està patint, com la resta de la societat, els increments de costos: energètics, en els productes bàsics, en l’accés a l’habitatge.  La diferència és que el nostre jovent no té cap xarxa familiar que els pugui oferir suport i, per tant, som Punt de Referència qui hem hagut d’assumir aquests sobrecostos en moltes ocasions. 

Finalment un efecte que no havíem previst que tingués la pandèmia ha estat la desmobilització ciutadana. Els nostres projectes de mentoria social, i molt especialment d’acolliment familiar, estan a la corda fluixa per manca de voluntariat. Estem necessitant destinar més recursos econòmics que mai per fer campanyes de difusió i així aconseguir que hi hagi persones que vulguin oferir un espai a la seva llar, o dedicar el seu temps a acompanyar a aquest jovent. 

 

3.- Quins valors i punts forts creieu que té la vostra entitat i (què aporta al territori, heu realitzat algun tipus d’experiència innovadora, quin retorn social en positiu teniu…)

A Punt de Referència entenem l’emancipació com un procés integral de la persona cap a la vida adulta, que té moltes dimensions i que requereix d’un procés i itinerari a llarg termini. Un dels eixos clau és que aquesta  transició estigui acompanyada per figures de referència. Aquest model es basa en el dret a un acompanyament efectiu de qualitat, rigorós i amb calidesa en l’atenció. La mentoria social és l’eix central del nostre model d’intervenció. Som l’entitat pionera a nivell estatal en desenvolupar aquesta metodologia, que hem promogut tant impulsant la Coordinadora de Mentoria Social i el Segell de Qualitat MC, com fent formació i consultoria a altres entitats i administracions que han volgut impulsar projectes de mentoria per a jovent en situació de vulnerabilitat, no només a Catalunya sinó també a la resta de l’estat i a nivell europeu.  Als diferents estudis d’impacte que hem fet sobre el nostre model de mentoria els resultats evidencien, entre altres, que el jovent participant augmenta significativament la seva autoestima, resiliència i esperança, i creixen les seves expectatives educatives. 

Els darrers anys hem estat innovant en la construcció d’un model d’habitatge d’inclusió comunitari. Així, mitjançant el nostre projecte Llars El Pas hem iniciat aliances per oferir pisos en promocions d’habitatge cooperatiu al nostre jovent. Aquest model té un alt potencial emancipador gràcies a que el jovent s’incorpora com a iguals a una comunitat, generant noves xarxes relacionals. Mitjançant aquest model donem resposta al dret del jovent a pertànyer a una comunitat, on la vinculació social es considera un bé comú, trencant així amb l’exclusió social del jovent.

També hem aportat la nostra experiència en aquest àmbit, com a entitat pionera en l’habitatge cooperatiu d’inclusió, a la guia “Un lloc on viure totes” Guia pràctica per incloure pisos socials als projectes de cohabitatge cooperatiu.

 

4.- Des del vostre punt de vista, quins són els 3 temes clau que caldria ubicar en l’agenda política per avançar a l’assoliment dels vostres objectius?

Si hem de prioritzar, valorem que caldria impulsar polítiques d’emancipació juvenil que facilitessin a tot el jovent, però molt especialment al jovent extutelat, la seva emancipació. Això és especialment rellevant si tenim en compte que l’edat mitja d’emancipació del jovent a Catalunya és al 30 anys.  

D’altra banda és especialment prioritari garantir el dret a l’habitatge. Tenir una llar no és un luxe, és un dret fonamental. Tenir una llar és tenir un refugi on poder descansar, on poder cuidar-se i millorar la salut, on sentir-te segura i part de la comunitat. Un espai base que permet afrontar reptes, el repte immens d’emancipar-se evitant caure en situació de desemparament. 

Finalment cal actuar per els trencar estigmes que alguns mitjans de comunicació han generat cap al jovent extutelat i sobretot cap al jovent migrant sol, combatent els discursos creixents de discriminació. Davant l’odi al diferent voldríem consolidar el valor de la diversitat. 

 

5.- Quin són els 3 principals reptes del tercer sector social a Catalunya a data d’avui?

De manera breu assenyalem aquests 3 reptes cabdals: 

  • En primer lloc al Tercer Sector ens cal poder treballar des de l’estabilitat en el finançament dels projectes i recursos socials.
  • També hem d’aconseguir posar en valor i fomentar el reconeixement dels professionals socials, que trenqui la precarització laboral. Com vàrem dir durant la pandèmia, #SomEssencials.
  • Finalment,com a tercer repte pel sector, creiem que tenim una assignatura pendent: hem de promoure molt més decididament la innovació en els projectes socials i la cultura de l’avaluació de l’impacte de l’acció social
Rita Grané, directora de l’Associació Punt de Referència. 

L’objectiu fundacional de Punt de Referència és acompanyar en el seu procés d’emancipació a jovent sense xarxa familiar de suport, especialment tutelats i extutelats i que han passat la seva infància o part d’aquesta sota la tutela de l’administració i que, al fer 18 anys es veuen obligats a emancipar-se.