El tercer sector social signa amb el Govern un nou Pla de Suport per enfortir les entitats socials que atenen persones en situació o risc d’exclusió social a Catalunya

Notícies

BlogNotíciesEl tercer sector social signa ...

El tercer sector social signa amb el Govern un nou Pla de Suport per enfortir les entitats socials que atenen persones en situació o risc d’exclusió social a Catalunya

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya han signat amb el Govern el IV Pla de Suport al Tercer Sector Social, un pacte que inclou 84 mesures que volen enfortir les entitats socials catalanes, facilitar el desenvolupament de les seves tasques, fer més efectives les polítiques destinades als col·lectius en situació de vulnerabilitat que atenen i reforçar i aprofundir en el model català de benestar.

L’acte de signatura s’ha celebrat al Palau de la Generalitat, encapçalat pel president Pere Aragonès, i el conseller de Drets Socials Carles Campuzano, la presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina, i el president de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, Jordi Roman. Per primera vegada, La Confederació s’afegeix al pla.

A l’acte, les dues institucions han coincidit que el Pla de Suport és una eina primordial per dotar a les més de 3.000 entitats socials catalanes dels recursos que necessiten per acompanyar les 1.900.000 persones en situació o risc d’exclusió i vulnerabilitat a les quals ofereixen més de 3 milions d’atencions a tot Catalunya.

“El país necessita unes entitats socials fortes no només per erradicar la pobresa, l’exclusió i les desigualtats i donar suport a tots els col·lectius atesos sinó també per combatre els discursos d’odi i de l’extrema dreta, que vol retallar els drets que defensem i pels quals lluitem”, ha assegurat Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector. “Desenvolupar una llei d’acció concertada, i la resta de marc normatiu, i a l’hora vetllar pel reconeixement de les professionals del tercer sector social és una fita a la qual no hi podem renunciar” ha afegit Jordi Roman, president de La Confederació.

El IV Pla de Suport s’estructura en 7 àmbits: informació, avaluació i transparència; participació del tercer sector social en les polítiques socials; contribució a l’enfortiment econòmic i l’estabilitat financera del tercer sector social; millora del model de col·laboració público social per facilitar la cooperació entre les administracions públiques i el tercer sector social; suport a la innovació, la internacionalització i la millora competitiva de les entitats del tercer sector social; reconeixement del tercer sector social i foment del suport ciutadà i empresarial i millora de la qualitat de l’ocupació al tercer sector social. 

Com a novetats, el Govern es compromet a través d’aquest Pla a impulsar els canvis normatius que siguin necessaris per facilitar la participació i representació del tercer sector social en tots els òrgans de participació institucional que abordin les polítiques destinades a millorar les condicions de vida de les persones en situació o risc d’exclusió, que són els col·lectius als quals estan acompanyant les entitats socials. També es disposarà d’un espai de diàleg i treball permanent entre el Govern i el tercer sector social per millorar el seu sistema de finançament, amb millores específiques per agilitzar el pagament de bestretes i subvencions i per definir els mecanismes de seguiment i resolució de les incidències. A més, l’executiu català es compromet a impulsar la constitució del Consell de Participació del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), un espai on les entitats socials volen tenir un paper actiu per incidir en les polítiques i estratègies que promouen l’ocupació de les persones en situació de vulnerabilitat.

Algunes de les 84 mesures són: 

Àmbit 1. Informació, avaluació i transparència.

– Difondre els principis del Codi ètic de la Taula del Tercer Sector i del conjunt del sector social i impulsar l’aplicació de marcs de referència ètics a les entitats que encara no en disposin.

Àmbit 2. Participació del tercer sector social en les polítiques socials.

– Donar suport a les entitats socials en la gestió, l’ampliació i la millora, inclosa l’accessibilitat, del parc d’habitatges de lloguer social destinat a persones en risc d’exclusió residencial i a la inclusió de persones amb necessitats d’atenció especials.

– Impulsar el paper de l’Observatori de la Infància perquè analitzi els pressupostos de la Generalitat en clau d’infància i es pugui mesurar la inversió dels diferents Departaments del Govern envers aquest col·lectiu.

– Impulsar un procés de treball compartit per actualitzar la cartera de serveis socials amb la finalitat d’ajustar la xarxa d’atenció pública a les necessitats socials de la ciutadania.

Àmbit 3. Contribució a l’enfortiment econòmic i l’estabilitat financera del tercer sector social.

– Donar suport a les entitats del tercer sector social per accedir a instruments de finançaments ajustats a les seves necessitats.

– Assegurar un sistema de gestió eficaç i eficient de les subvencions que tramita la Generalitat i impulsar noves millores relacionades amb les convocatòries pluriennals i la revisió de calendaris, terminis, pagaments, informació i formularis, entre altres.

– Simplificar els processos de tramitació electrònica vinculats als procediments de subvencions o ajuts i també a la sol·licitud de finançament.

– Assegurar que els preus dels serveis públics, que inclouen els que gestiona el tercer sector social, garanteixin la qualitat de l’atenció i la sostenibilitat del servei.

Àmbit 4. Millora del model de col·laboració público social per facilitar la cooperació entre les administracions públiques i el tercer sector social.

– Desenvolupar, conjuntament amb el tercer sector social, una llei catalana d’acció concertada. 

– Constituir un grup de treball per analitzar i impulsar conjuntament la contractació reservada de centres especials de treball i empreses d’inserció, tant a la Generalitat de Catalunya com al món local.

– Difondre i donar a conèixer entre els professionals del món local, els instruments de col·laboració existents amb el tercer sector social per al desplegament i la provisió de serveis d’atenció a les persones en el territori.

Àmbit 5. Suport a la innovació, la internacionalització i la millora competitiva de les entitats del tercer sector social.

– Impulsar una estratègia per a la transició cap a serveis orientats a la comunitat i centrats en la persona amb una dotació econòmica.

– Promoure la transformació digital i la innovació dels sistemes de gestió i millora de la intervenció social del tercer sector social mitjançant les TIC i avançar cap a uns sistemes de gestió de dades més integrats o interoperables entre les diverses administracions públiques i les entitats proveïdores de serveis, tenint en compte l’impacte en els usos dels temps.

– Assessorar i formar les entitats socials i donar-los suport per internacionalitzar els seus serveis i activitats en altres països.

– Promoure internacionalment l’intercanvi d’experiències, en particular en innovació social, entre les entitats socials i les institucions, centres de recerca i grans plataformes associatives i donar suport a les estratègies d’incidència política de la Taula i La Confederació vers les institucions europees.

Àmbit 6. Reconeixement del tercer sector social i foment del suport ciutadà i empresarial. 

– Reconèixer i visibilitzar la contribució del tercer sector social en l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i impulsar la seva participació en l’Aliança Catalunya 2030.

– Consolidar el reconeixement institucional del tercer sector social mitjançant els plans de suport taules de seguiment i els marcs legislatius necessaris. 

Àmbit 7. Millora de la qualitat de l’ocupació al tercer sector social.

– Impulsar estratègies per promoure i garantir una ocupació de qualitat a les entitats socials.

– Treballar per actualitzar les tarifes i el sistema de preus de l’atenció i el suport a les persones per assegurar la millora de les condicions laborals de les professionals.  

El 4t Pla de Suport comprèn el període 2023-2027 i, per primera vegada, no anirà supeditat a una legislatura de Govern sinó a anys naturals. Els anteriors plans es van signar el 2016 (3r), 2012 (2n) i 2008 (1r). Per donar compliment al Pla, es crearà una Comissió de Seguiment, integrada per representants de la Generalitat, la Taula i La Confederació, que es reuniran semestralment. També s’estableix la celebració d’una cimera anual entre la Taula, La Confederació i el president de la Generalitat i les persones titulars dels Departaments amb més implicació en el desenvolupament del pla. 

Acte de signatura al Palau de la Generalitat, amb el M. Hble. Sr. Pere Aragonès, l’Hble. Sr. Carles Campuzano, conseller de Drets Socials, Jordi Roman i Francina Alsina presidents de La Confederació i de la Taula, respectivament, i membres d’ambdues juntes directives.